Lingkup Syariat Islam

.
  1. Pengertian Syariah

Kata syariat ( الشَّرِيْعَة ) berasal dari kata syar’a ( شَرَعَ ) yang artinya menerangkan atau menjelaskan. Atau berasal dari kata syir’ah yang berarti suatu sarana yang dipergunakan untuk dapat mengalirkan air secara langsung dengan tanpa membutuhkan sarana selainnya itu.

Sedangkan istilah syariat dalam islam adalah jalan kehidupan yang merupakan aturan hidup setiap manusia yang menuju keridhoan Allah subhanahu wata’ala.

Adapun kata Syariah sering diartikan dengan hukum, juga tidak keliru, namun hukum yang dimaksud di sini tentu hukum yang meliputi seluruh aspek kehidupan umat manusia. Ya’ni aspek ketauhidan, aspek peribadatan, aspek sosial, politik, ekonomi, seni dan budaya, baik pendekatan individu maupun masyarakat.

Kata syariah dalam ayat al quran, Allah subhanahu watala, menyebutkan dengan sangat terang, yaitu diantara pada beberapa ayat berikut ini :

  1. Surat Asy-Syura ayat 13

Artinya : “Dia telah mensyariahkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kamu wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu : Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). “(Quran surat Asy-Syura ayat 13).

  1. Surat Asy-Syura ayat 21

Artinya : Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariahkan untuk mereka agama yang tidak diijinkan Allah ? sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah tentukanlah mereka dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang pedih. (Qur’an Surat Asy-Syura Ayat : 21).

  1. Surat Al-Jatsiyah ayat 18

Artinya : Kemudian kami jadikan kamu berada di atas syariah (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.(Qur’an Surat Al-Jatsiyah ayat : 18)

2. Ruang lingkup syariat Islam

Sebagaimana terurai diatas, bahwa syariat islam meliputi seluruh aspek kehidupan, maka ditinjau dari tataran tiori kehidupan manusia pada sekarang ini, maka ruang lingkup syariat Islam, meliputi : Prinsip ketuhanan ( Ketauhidan ), peribadatan, politik, hukum, sosial, seni dan budaya.

Penulis : Abi Rayyan

  • Apabila terdapat kekeliruan /melanggar perundang – undanagn / berdapak pada keresahan masyarakat /atau melanggar hak intelektual Pihak – Pihak tertentu, maka akan segera kami hentikan publikasikan artikel tersebut. Adapun konfirmasi dapat menghubungi kami melului : +6282221897286
  • Materi pada artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.